30. April 2015 | ArchitektenLunch by TOTO mit SHS Stebich Hospitality Solutions International GmbH